Z życia szkoły


Kliknij na zdjęciu

Nasza Szkoła
Informacje
Klasy mundurowe
Kalendarz
Prognoza pogody ;-)
Webmaster
Życzenia Świąteczne - Wielkanoc 2014


 
Dzień Otwarty Szkoły 30.04.2014 r.

Szanowni Państwo!

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie serdecznie zapraszają uczniów klas trzecich gimnazjum wraz z nauczycielami i rodzicami na „FESTYN ZAWODÓW”, który odbędzie się 30 kwietnia 2014 r. o godz. 9.00.

Program uroczystości:

9.00 –  rejestracja uczestników i podział na grupy, przydzielenie opiekuna;
9.35 –  rozpoczęcie spotkania na sali gimnastycznej i powitanie gości;
9.45 –  wystąpienie Pana Dyrektora Jarosława Wójcickiego oraz zaproszonych gości
           z Urzędu Pracy, Urzędu Celnego, Straży Granicznej, Firmy CEMEX w związku
           z zaplanowanymi kierunkami kształcenia i innowacjami pedagogicznymi;
10.30 – zapoznanie z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2014/2015;
10.45 – pokaz umiejętności zawodowych w pracowniach szkolnych;
12.00 – zwiedzanie nowoczesnych pracowni zawodowych, zwiedzanie szkoły , internatu
           oraz CKP
12.20 – prezentacja pojazdów spedycyjnych;
         • próba sił gimnazjalistów na ściance wspinaczkowej;
         • paintball, stanowiska strzeleckie z broni pneumatycznej;
         • musztra klas mundurowych, dynamiczny pokaz użycia środków przymusu
           bezpośredniego;
         • jazda kładem;
         • prezentacja sprzętu i wyposażenia służb mundurowych SG;
         • rozdanie nagród dla uczestników.
13.30 – podsumowanie i zakończenie spotkania, poczęstunek z kuchni polowej, kiełbaski
             z grilla oraz słodycze.


W ramach „Festynu Zawodów” Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie, proponuje ciekawe spotkania w przyjaznej atmosferze, doskonałą możliwość poznania szkoły oraz przygotowanej oferty edukacyjnej na rok szkolny 2014/2015.

DRODZY GIMNAZJALIŚCI !
SERDECZNIE ZAPRASZAMY I LICZYMY NA WASZĄ OBECNOŚĆ!

 
Witaj na Portalu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Chełmie

staszek_ma.jpg"Bo zwyciężyć mogą Ci, którzy wierzą, że mogą"
Wergiliusz

 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych swoim rozwojem

i realizacją pasji życiowych.

    W Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 w Chełmie spotkacie doświadczoną, profesjonalną kadrę pedagogiczną, pełną zapału i entuzjazmu, otwartą na wyzwania cywilizacyjne.
     Nasza placówka proponuje nowoczesne kierunki kształcenia, które pozwolą Ci zmierzyć się w przyszłości z wymaganiami pracodawców na polskim i europejskim rynku pracy.
     Realizujemy przesłanie naszego patrona Stanisława Staszica, który powiedział, że teoria musi się łączyć z praktyką, więc nasi uczniowie mają szansę wkroczyć bez kompleksów w świat zawodów XXI wieku.

Pamiętaj! Tutaj spotkasz się najpierw z akceptacją a później z oceną.

Proponowane kierunki kształcenia w roku szk. 2011/2012 - kliknij na linku>>>>>>>>>>>>

Przyjdź do nas!
Buduj swoją przyszłość na solidnych fundamentach!

Dyrektor Szkoły
mgr Jarosław Wójcicki

Zapisy do szkoły drogą elektroniczną (kliknij na poniższy baner) lub zgłoś się do sekretariatu szkoły
(dokumenty do pobrania w sekretariacie szkoły lub na naszej stronie w dziale <<Rekrutacja>>)


 

 W roku szk. 2014/2015 oferujemy następujące kierunki kształcenia: 


TECHNIKUM (4 lata nauki)  - pliki w PDF
kliknij na poniższych linkach

 robot.jpg
* Technik elektryk z innowacją: “Przygotowanie do pracy w służbach mundurowych”- Uprawnienia SEP

* Technik teleinformatyk z innowacją
:
“Przygotowanie do pracy w służbach mundurowych”

* Technik mechanik (specjalizacja: maszyny górnicze) z innowacją mundurową:"Granica"- obsługa ruchu międzynarodowego - nowość!

*
Technik mechatronik z innowacją: “Przygotowanie do pracy w służbach mundurowych” - Współpraca z Piening GmbH

*
Technik spedytor z innowacją "Granica"- obsługa ruchu międzynarodowego
elektr_wiatr.jpeg
 
* Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej z innowacją: “Przygotowanie do pracy w służbach mundurowych”

* Technik górnictwa odkrywkowego - współpraca z CEMEX

*
Technik górnictwa podziemnego

* Technik przeróbki kopalin stałych
cesna.svg.png

*
Technik mechanik lotniczy z innowacją "Granica - obsługa ruchu międzynarodowego" - współpraca z PWSZ

Realizacja szkolenia proobronnego dla uczniów Technikum możliwa jest po pozytywnym zdaniu egzaminu sprawnościowego i testu psychologicznego.

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (3 lata nauki) gornictwo4.jpg
* Elektromechanik pojazdów samochodowych
* Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż
* Blacharz samochodowy - nowość!

W naszej szkole młodzież uczestniczy w dodatkowych zajęciach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez firmę CEMEX.

Obecnie realizowane są dwa projekty:

1."EUROPEJSKIE RYNKI PRZED NAMI"
2."EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI"
- doposażenie pracowni geodezyjno - górniczej przez firmę CEMEX.

Projekt ma na celu wyrównanie wiedzy uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Chełmie poprzez udział w dodatkowych zajęciach przygotowujących do egzaminu zawodowego i maturalnego oraz uzyskania certyfikatu VCC.
Z zajęć wyrównawczych skorzystają uczniowie naszej szkoły.
Uczestnicy projektu będą uczęszczali na zajęcia z przedmiotów zawodowych oraz zajęcia z przedmiotów maturalnych.
Standard VCC umożliwia przygotowanie do wykonywania nowego zawodu - New Competences.
Jego innowacyjność przejawia się w uwzględnieniu w ścieżce szkolenia i certyfikacji nie tylko wiedzy teoretycznej, co jest charakterystyczne dla większości systemów szkoleniowych, ale również praktycznych umiejętności zawodowych, branżowego języka obcego i kompetencji informatycznych. Dopiero taki wachlarz posiadanej wiedzy i kompetencji upoważnia do uzyskania certyfikatu VCC.
Aby otrzymac certyfikat VCC New Competences należy zdać egzaminy obejmujące następujące obszary kompetencji:
•Kompetencje zawodowe teoretyczne
•Kompetencje zawodowe praktyczne
•Kompetencje jezykowe
•Kompetencje informatyczne
Certyfikat VCC New Competences uprawnia do wykonywania określonego w nim zawodu.
Dzięki projektowi została podwyższona jakość zaplecza dydaktycznego w szkole poprzez wyposażenie placówki w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie niezbędne do prowadzenia zajęć z przedmiotów zawodów. Projekt będzie realizowany do 30.06.2015 r. 

FILMY

klatka_fimowa.jpgFilm -  Uczniowie klas górniczych na zajęciach w firmie CEMEX

 klatka_fimowa.jpgFilm - Obóz szkoleniowy (zimowy) klas mundurowych - Chełm 2014 r.

klatka_fimowa.jpg Film - Obóz szkoleniowy (letni) klas mundurowych - Ustka 2013 r.
klatka_fimowa.jpgFilm - Programowanie ramienia robota KSR-10 na zajęciach
z mechatroniki
klatka_fimowa.jpgFilm - klasy mundurowe - obozy szkoleniowe

 
Kalendarium procedury rekrutacyjno – kwalifikacyjnej

Kalendarium procedury rekrutacyjno – kwalifikacyjnej dla absolwentów gimnazjów, którzy dokonają wyboru szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2014/2015

Terminy składania dokumentów i rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych:
Czynności Terminy
1.Składanie wniosków do wybranych szkół 19 maja 2014 r. od godz. 800
6 czerwca 2014 r. do godz. 1500
2. Sprawdzian uzdolnień kierunkowych lub próby sprawności fizycznej dla kandydatów

od 9 czerwca do 11 czerwca 2014

3. Dokonywanie ewentualnych zmian w wyborze szkoły i oddziału od 20 czerwca 2014 od godz. 800 do 24 czerwca 2014 r. do godz. 1500
4. Dostarczanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego przez kandydatów 27 czerwca 2014 r. od godz. 1000 do
01 lipca 2014 r. do godz. 1200
5. Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły oraz niezakwalifikowanych
(zapoznanie się z wynikami naboru).
03 lipca 2014 r. do godziny 1000
6. Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectw ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów. 03 lipca 2014 od godz.1000
04 lipca 2014 r. do godz.1300
 7. Publikacja list kandydatów przyjętych do szkoły oraz liczby wolnych miejsc.  07 lipca 2014 r. do godz. 1000
 8.Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej przez szkoły dysponujące wolnymi miejscami.  07 lipca 2014 r. od godz. 800 – 09 lipca 2014 r. do godz. 1200
 9. Publikacja list kandydatów przyjętych w rekrutacji uzupełniającej oraz liczby wolnych miejsc.  09 lipca 2014 r. do godz. 1200

Podczas postępowania kwalifikowanego uczeń może uzyskać łącznie 200 punktów:
• 100 punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego
• 80 punktów z przeliczenia ocen z wybranych przedmiotów
• 20 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z zasadami.

Jak obliczyć sumę punktów: Technikum Nr 5
Należy zsumować liczbę punktów za oceny z następujących przedmiotów:
- język polski,
- zajęcia techniczne,
- matematyka lub geografia*
- informatyka
*dotyczy kierunków: technik spedytor, technik górnictwa podziemnego, technik górnictwa odkrywkowego, technik przeróbki kopalin stałych

Jak obliczyć sumę punktów: Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Należy zsumować liczbę punktów za oceny z następujących przedmiotów:
- język polski,
- zajęcia techniczne,
- wychowanie fizyczne,
- informatyka

                                                                  Ile punktów za oceny ?

Ocena                                                       liczba punktów
Celująca                                                               20
Bardzo dobra                                                       18
Dobra                                                                    15
Dostateczna                                                           8
Dopuszczająca                                                      2

Punktacja za potwierdzone osiągnięcia indywidualne:

20 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadami:
a) 4 punkty za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

b) maksymalnie 10 punktów za uzyskanie tytułu finalisty w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim zgodnie z § 3 niniejszego zarządzenia.
( 1 konkurs - 4 pkt, 2 konkursy – 8 pkt, 3 i więcej -10 pkt),

c) maksymalnie - 4 punkty (1 osiągnięcie - 2 pkt, 2 i więcej -4 pkt) z poniżej wskazanych osiągnięć:

- zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,
- zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach artystycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,
- zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,

  d) 2 punkty za jedno z poniżej zapisanych na świadectwie ukończenia gimnazjum osiągnięć:

- działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu - aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, organizacjami charytatywnymi lub

- działalności na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządu młodzieży, samorządzie szkolnym lub, organizacjach młodzieżowych lub

- udział w projekcie/programie dydaktyczno- wychowawczym o zasięgu co najmniej wojewódzkim, realizowanym na terenie szkoły, potwierdzony osiągnięciami ucznia.

§ 3.
Wykaz konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty dla uczniów gimnazjum, za które będą przyznawane punkty w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego:

Konkursy organizowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty, których program obejmuje całości lub poszerza treść podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu

Konkurs polonistyczny

Konkurs języka angielskiego

Konkurs języka niemieckiego

Konkurs języka francuskiego

Konkurs języka rosyjskiego

Konkurs języka hiszpańskiego

Konkurs języka polskiego – kresowego*

Konkurs historyczny

Konkurs biologiczny

Konkurs geograficzny

Konkurs fizyczny

Konkurs matematyczny

Konkurs chemiczny

 *dotyczy tylko konkursów, które odbyły się do roku szkolnego 2012/2013

Wymagane dokumenty:

1 - wniosek (podanie),
2 - trzy fotografie,
3 - bilans ucznia kończącego gimnazjum,
4 - wyniki testu kompetencji,
5 - świadectwo ukończenia gimnazjum,
6 - zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie.

 
5 ostatnich newsów

Zaproszenie do bloga p. K. Śliwińskiej - Koguciuk - autor : K.Śliwińska - Koguciuk 25/03/2014 ¤ 13:24

Zapraszam uczniów, nauczycieli i wszystkich zainteresowanych do odwiedzania mojego bloga edukacyjnego <Biologia i nie tylko>. Znajdują się tam informacje dla uczniów ZSZ Nr 5 o sprawdzianach, konkursach, ciekawostki biologiczne i przyrodnicze, informacje na temat Szkolnego Koła PCK i in. Uczniów zapraszam do redagowania bloga, dzielenia się wiedzą biologiczna, umieszczania swoich referatów i innych prac. Wszystkich zachęcam do komentowania i udostępniania wpisów.
Katarzyna Śliwińska - Koguciuk

... / ... Przeczytaj więcej...


Mistrzostwa Pierwszej Pomocy - autor : K.Śliwińska - Koguciuk 25/03/2014 ¤ 13:15


Program Instaling - autor : Marta Chrostek 10/03/2014 ¤ 13:21

  Od 24 lutego 2013r w naszej szkole rusza program Instaling. Koordynatorem projektu jest p. Marta Chrostek. Program jest odpowiedzią na potrzebę efektywnej i bezwysiłkowej nauki słówek. Jego podstawowym założeniem jest skłonienie uczniów do krótkiej, kilku - bądź kilkunastominutowej, ale systematycznej codziennej pracy.
  Nauka odbywa się w ciekawej i nienużącą formie quizu, który indywidualnie dobiera poziom trudności do aktualnych umiejętności ucznia, dzięki czemu dziecko nie jest ani przytłoczone nadmiarem nowego materiału, ani nie traci czasu na powtórki słówek, które już świetnie zna.

... / ... Przeczytaj więcej...


Stypendia Prezesa Rady Ministrów - autor : Katarzyna Karamać 10/12/2013 ¤ 11:25

Po raz kolejny, dwie uczennice naszej szkoły: Adriana Jędra i Weronika Fituła zostały nagrodzone stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Wyróżnienia i pamiątkowe dyplomy odebrały z rąk posła na Sejm RP Grzegorza Raniewicza i wojewody lubelskiego Jolanty Szołno – Koguc, w dniu 18 listopada 2013 r. w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego.
Nagrodzonym uczennicom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych edukacyjnych sukcesów.

Kliknij na zdjęciu

... / ... Przeczytaj więcej...


Lekcja historii inaczej - autor : Katarzyna Karamać 10/12/2013 ¤ 11:21

Kształtowanie właściwej postawy patriotycznej a równocześnie znajomość historii regionalnej to ważne zadania realizowane na zajęciach z historii. Uczniowie klasy IV m pod opieką pani Katarzyny Karamać, uczestniczyli w lekcji historii której, tematem były losy miasta Chełma i jego mieszkańców w latach 1939 - 1945. Na trasie lekcji - wycieczki znalazły się miejsca związane z martyrologią lokalnej społeczności m.in. Targowica, Stalag 319 oraz teren byłego żydowskiego getta. Uczniowie uczcili także pamięć tych, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny - zapalili znicze na grobach żołnierzy AK na cmentarzu przy ul. Lwowskiej.

historia_inaczej_2013_01.jpg

... / ... Przeczytaj więcej...


 
E-dziennik i Plan lekcji
Galeria zdjęć

Zamknij  Archiwum 2010

Zamknij  Archiwum 2011

Zamknij  Archiwum 2012

Zamknij  Archiwum 2013

Zamknij  Wydarzenia 2014

Zobacz także
Agendy Szkoły
PROJEKTY
Nasi partnerzy

CEMEX - partner strategiczny naszej szkoły
CEMEX
mecalux.jpgOficjalny Serwis Urzędu Miasta Chełm

dawny_chelm.jpg

logo_facebook.jpg

Licznik odwiedzin

   odwiedzający

   odwiedzających online

W3C CSS Adaptation Skins Papinou Š 2007 - Licence Creative Commons
^ Góra ^